دوره آمادگی آزمون TEF

(مدرس برتر زبان فرانسوی)

یک نفر 36 جلسه دو ساعته
Teacher
جاوید عباسیان

مدرس برتر زبان فرانسوی

دوره یادگیری اختصاصی از B2 تا C1

(مدرس برتر زبان فرانسوی)

یک نفر 45 جلسه دو ساعته
Teacher
جاوید عباسیان

مدرس برتر زبان فرانسوی

دوره یادگیری اختصاصی از B1 تا B2

(مدرس برتر زبان فرانسوی)

یک نفر 45 جلسه دو ساعته
Teacher
سوزان محمودنژاد

مدرس برتر زبان فرانسوی

دوره یادگیری اختصاصی از A2 تا B1

(مدرس برتر زبان فرانسوی)

یک نفر 42 جلسه دو ساعته
Teacher
تاتیانا بقایی

مدرس برتر زبان فرانسوی

دوره یادگیری اختصاصی از A1 تا A2

(مدرس برتر زبان فرانسوی)

یک نفر 36 جلسه دو ساعته
Teacher
کتایون زبیری

مدرس برتر زبان فرانسوی

دوره یادگیری اختصاصی از صفر تا A1

(مدرس برتر زبان فرانسوی)

یک نفر 36 جلسه دو ساعته
Teacher
حسین خداداده

مدرس برتر زبان فرانسوی